Info om regler/klasser

 

I alle kamper bcnyttes NBBFs ordina:re spilleregler for den bernrte arsklasse, med de unntak som er eksplisitt oppgitt nedenfor. 

TURNERINGSFORM 

I alle klasser med finalespill deles lagene i puljer med 3-4 lag, etterfulgt av sluttspill. Alie lag gar videre fra puljespillet, og alle lag er garantert 3 kamper. 

I klasser med lik premiering deles lagene i puljer slik at alle lag far 4-5 kamper. Avhengig av pamelding kan det bli akluelt a selle opp enkeltkampcr mot lag i andre puljer 

I klassene U9 og U IO registreres ikke resultater. Det arrangeres ikke andre aktiviteter knyttet tit kampene enn selve kampavviklingen. 

SPILLETID 

Spilletid i rullestol- og seniorklasser, samt U 18, U16, U15 og U 14 er 2x 12 minutter effektiv tid, 3 min utters pause. 

I kl assen U 13 spilles 6x4 min utter effoktiv tid, I min pause mellom periodene. 

1 klassene Ul 1 og U 12 spilles 6x4 minutter ineffektiv tid. l min pause mellom periodene 

I klassene U7-U 10 spilles 4x5 minutter ineffektiv tid, 1 min pause mellom periodene 

UTVISNING 

I klassene U 14, U 15, U16, U 18, senior og rullestol utvises spillere etter 4. personlige feil. 

LAGFEIL 

I klasser med 2xl 2 minutters spilletid praktiseres skudd pa 8. lagfeil. 

TIME-OUT 

I klasser med 2x 12 min utter spilletid tillates lagene I time-out per lag per omgang. I U 14 till ates hvert lag en time-out i I. ell er 2. periodc, og en time-out i 3. eller 4. periode. 

EKSTRAOMGANGER 

Alie ekstraomganger varer i 3 minutter. Hvert lag tillates en time-out per ekstraomgang. 

SKUDDKLOKKE 

24-sckunds-regelen administreres av dommerne.

SPILLEBERETTIGELSE 

En spiller kan bare spille pa ett lag i samme clrsklasse (sclv om klubbcn stiller flere lag i samme klasse). Det er tillatt a spille pa flere lag i andre (eldre) Arsklasser, men det blir ikkc tatt hensyn ti) dette i kampoppsettet. 

Gjestespill er bare tillatt etter skriftlig s0knad ti! hovedsekretariatet, og bare i senior- og rullestolklasser. 

LAGOPPSTILLJNG 

Lagoppstilling ska! leveres i Hovedsekretariatet .i hallen senest 20 min fur lagets furste kamp. I de 0VTige kamper vii samme lagoppstilling bli pafurt, dersom ikke lagleder gj0r oppmerksom pa evt. endringer seinest 20 min. f0r kampstart. 

PROTESTER 

 

Helg 1 28. - 30. april 2017 Ungdomshelg U13-U16
Helg 2 5. - 7. mai 2017 EB, EBC, junior, senior og rullestolbasket

Sponsors

Lag er registrert når betaling er gjennomført

Loading....
Unnlatt å levere forespørsel! Obligatoriske felt er mangler eller har noen ugyldig informasjon , kan du se innganger og sende på nytt.

Påmelding er fullført etter betaling

Loading....
Unnlatt å levere forespørsel! Obligatoriske felt er mangler eller har noen ugyldig informasjon , kan du se innganger og sende på nytt.